روانشناسان و مشاوران به عنوان ارائه دهندگان سلامت رفتاری نقشی بنیادین در درک چگونگی تأثیر عوامل بیولوژیکی، رفتاری و اجتماعی بر سلامت و بیماری دارند

روانشناسان و مشاوران به عنوان ارائه دهندگان سلامت رفتاری نقشی بنیادین در درک چگونگی تأثیر عوامل بیولوژیکی، رفتاری و اجتماعی بر سلامت و بیماری دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نقش روانشناسان و مشاوران به عنوان ارائه دهندگان سلامت رفتاری را در درک چگونگی تأثیر عوامل بیولوژیکی، رفتاری و اجتماعی بر سلامت و بیماری بنیادین دانست.؛
رفتن به نوار ابزار