جبهه‌ی جدیدی که در برابر نیروهای انقلاب گشوده شده است، نبرد «آگاهی» هاست و میدان نبرد، به تعبیر فرمانده سپاه، نه فقط میدان نبرد نظامی، که «ذهن‌ها و دل‌ها» را هم در بر می‌گیرد.