در جلسه شورا صورت گرفت:

،یکصد و سومبن جلسه شورای شهر رشت با دستور انتخاب هیات رییسه شورا برگزار شد.