سازمان بازرسی استان گیلان؛

به گزارش رویداد گیلان سازمان بازرسی به عنوان یکی از بازوهای نظارتی قوه قضائیه در نظارت از کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاه های تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و….. وظایف خطیری بر عهده دارد. […]